_product content

Products

GLASS DOOR CLAMP

GLASS DOOR CLAMP
(ชุดจับกระจกบานเปลือย)
ใช้สำหรับหนีบกระจกบานเปลือย บานกระจกไม่ต้องเจาะรู ความยาว 24 เซนติเมตร  1 บาน/คู่ หากประตูกว้างเกิน 1.50 เมตร ต้องเพิ่มอีก 1 ชิ้น เพื่อช่วยเฉลี่ยน้ำหนักของบานประตูอัตโนมัติ