_product content

Products

FOOT SWITCH

FOOT SWITCH
(ฟุตสวิทซ์)
สวิทซ์เปิดประตูแบบใช้เท้าเปิด เป็นการหลีกเลี่ยงในการใช้มือสัมผัสกับตัวสวิทซ์ เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสิ่งของ โดยไม่จำเป็นต้องวางสิ่งของลงจากมือ เหมาะสำหรับห้องผ่าตัด โรงงาน โรงพยาบาล