_product content

Products

REMOTE SWITCH

REMOTE SWITCH
(รีโมท สวิทซ์)
รีโมทสวิทซ์ สวิทซ์กดเปิดประตูไร้สาย ใช้งานระยะไกลผ่านสัญญาณวิทยุ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทำการเปิด-ปิด ประตู