_product content

Products

TOUCHLESS SWITCH

TOUCHLESS SWITCH
(ทัชเลส สวิทซ์)
สวิทซ์สั่งเปิดประตูโดยคลื่นไมโครเวฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกบัตัวสวิทซ์ สามารถตั้งระยะห่างได้ 7-50 เซนติเมตร เหมาะกับสถานที่ เช่น โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการอาหาร